GÜNDEM

PTT BİNASI SATILIYOR

 PTT BİNASI SATILIYOR

İşte satış fiyatı..

Uzun yıllardır atıl durumda olan İnkumu PTT binası ihale ile satışa çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre Bartın’ın İnkumu bölgesinde yer alan ve uzun yıllardır atıl durumda kalan dört katlı betonarme PTT hizmet binası, lojman ve arsası ihale ile satışa çıkarılıyor.

22 Ekim’de gerçekleşecek ihale için Muhammen Bedel KDV Hariç 3 milyon 850 bin TL olarak belirlendi.

İhaleye katılmak için istekliler 115 bin 500 TL teminat yatıracaklar.

İHALE ŞARTNAMESİ ŞU ŞEKİLDE;

1) 1 nolu taşınmaz:  Mülkiyeti şirketimize ait “dört katlı betonarme PTT hizmet binası, lojman ve arsası” özelliklere sahip İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazın kapalı teklif açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

 
2) İhalenin yapılacağı yer: SAKARYA PTT Başmüdürlüğü Maltepe Mahallesi 511 Sokak No:41 Adapazarı / SAKARYA adresinde
İrtibat telefon no: (264) 291 55 61 
Fax no: (264) 2915553

3) İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun SAKARYA PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünden çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 200,00.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

Gerçek kişiler için;

1) Kanuni ikametgah belgesi.
 

2) Nüfus cüzdanı sureti.

Tebligat için adres beyanı,

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Satış şartnamesi 16. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri.

Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu.

Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti. (Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)

İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

İş ortaklığı beyannamesi.

4.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 7. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme 22.10.2021 tarih ve 14:30 saatine kadar SAKARYA PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7) İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV, resim, harç, tapu alım masrafı ile diğer mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

9) Taşınmazların satışı ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte SAKARYA PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.


 

  • 2021-10-05 11:07:06 tarihinde eklendi.

SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞ:


Yorumlar
BİR YORUM YAZ
Gönderiliyor.Lütfen Bekleyiniz...
Bartın’da ticaret kervanına bir yenisi daha eklendi…
Sevgililer Gününde Nikah Kıydılar....
TTK tarafından ilk kez 2013'te Amasra maden ocaklarında denenen ve başarılı sonuç alınmasıyla diğer müesseselerde de uygulanmaya başlanan mekanize kazı sistemiyle üretim yüzde 100 artı...
Her seçim döneminde siyasetin odak noktası olan Kozcağız 2019 yılının Mart ayında yapılacak seçimlerde yine siyasi kulisler ve çevrelerin odak noktası durumunda.
Bartın'da bu gece hava sıcaklığı -3 derece olacak. Özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
BARTIN’ın Amasra ilçesinde limanda denize devrilen otomobildeki 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı. 
Murat Çilek ve Hüseyin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu eğlence programı çilek show başlıyor...
Bartın Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulunda engelli öğrenci servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti